Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelési tájékoztató a www.kidsskills.hu weboldalra vonatkozóan érvényes.

Az oldal üzemeltetője kijelenti, hogy elkötelezett a jogszabályi előírások tartásában és a magánszemélyek személyes adatainak védelmében. Tevékenysége során mindent megtesz a törvényi kötelezettségek maradéktalan teljesítéséért és személyes jogok védelméért és biztosításáért, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosításáért.
Célunk, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve biztosítsuk a látogatók biztonságos internetezését.
Jelen dokumentummal tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető formában adunk tájékoztatást az adatkezelés módjáról és teszünk eleget törvényi kötelezettségünknek.
Röviden összefoglalva:
• Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk,
• Rendszerüzenetet nem küldünk,
• Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk,
• Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át,
• Írásbeli kérésre bárkinek rövid időn belül felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról,
• A személyes adatok módosítását, törlését írásbeli megkeresésre megtesszük.

Felhasználó hozzájárulásai
A weblap böngészésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weblap üzemeltetőjének, Göntér Mónika E.V. (továbbiakban: Szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.
Az oldalon megtalálható információk ingyenesen megtekinthetők, a weblap Üzemeltetője, mint jogtulajdonos azonban nem járul hozzá a közzétett tartalmak ingyenes üzleti célú felhasználásához.
A Szerző jogokkal kapcsolatos szabályokat a Jogi Nyilatkozat tartalmazza.
A természetes személyek személyes adatainak védelméről és az ilyen adataiknak szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) (GDPR= General Data Protection Regulation, általános adatvédelmi rendelkezés) rendelkezik.
A Rendelet előírja, hogy az Adatkezelő (jelen esetben Göntér Mónika E.V., a honlap tulajdonosa) köteles biztosítani az érintett természetes személyek jogainak gyakorlását és az érintett részére megfelelő tájékoztatást nyújtani a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az Adatkezelési tájékoztatónkban rögzítjük a fent felsorolt weboldalakon történő regisztráció során megadott adatok felhasználásának és tárolásának (adatkezelés) módját, idejét és szabályait az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, figyelemmel az Online Privacy Alliance ajánlásaira és a vonatkozó nemzetközi egyezményekre.

Adatkezelő adatai
Adatkezelő az, akinek a természetes személyek előre meghatározott céllal, önkéntesen megadják személyes adataikat (név, cím, email, telefon, IP, cookie ID) és kezeli (rögzítés, gyűjtés, tárolás, használat, módosítás, továbbítás) azokat.
Az adatkezelésben érintett weboldal oldal üzemeltetője, az Adatkezelési tájékoztató kiadója és egyben az Adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő):
Név: Göntér Mónika E.V.
Nyilvántartási szám: 43215495
Adószám: 67076037-1-43
Székhely: 1201 Budapest, Rózsás u. 31.
Telefon: 06 (20) 225-1744
Email cím: gontermoni@gmail.com

Göntér Mónika látja el a GDPR szerinti adatvédelmi tisztviselő feladatokat is, azaz szervezi és bonyolítja a vállalkozás adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységét és szükség esetén az adatvédelmi hatósággal is kapcsolatot tart.
Adatfeldolgozók adatai

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet
4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de Adatkezelő az adatok átadásának tényéről tájékoztatni köteles az érintetteket. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Adatkezelő a honlap fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe, aki az IT-szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, stb.) biztosítja és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat. Az IT-szolgáltatók által végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Az Adatfeldolgozók saját Adatkezelési szabályzattal rendelkeznek, amelyben garantálják a törvényi megfelelést. Ez a tény és a velük kötött szerződésünk garancia arra, hogy a továbbadott személyi adatok biztonságban vannak.

Adatkezelő IT szolgáltatói

Tárhelyszolgáltatás
Név: Tárhelypark Kft.
Cím: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Honlap: https://tarhelypark.hu/

Tájékoztatás a honlapon végzett adatkezelésekről

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 1. pont alapján).
Jelen dokumentum kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
Kijelentjük, hogy személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az üzemeltető elkötelezett a honlapszolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.
Az Adatkezelő adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
A honlapon adatkezelést az üzemeltető végez, adatokat kizárólag csak a fentebb felsorolt Adatfeldolgozók részére ad át meghatározott céllal. Harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján teheti meg azt.
A honlapon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.
A honlapon az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.
A szerző fenntartja magának a jogot, hogy a nem teljes, vagy valótlan adatokkal regisztráló felhasználókat figyelmeztetés nélkül törölje az adatbázisból. A feliratkozó a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel nem élhet. A felhasználó ezen szabályok ismeretében és tudomásul vételével jelentkezik az adatbázisba.

Milyen személyes adatokat és milyen céllal gyűjtünk?

Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése
Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételi űrlapon hozzánk fordulóktól néven túl e-mail címet és telefonos elérhetőséget kérünk azért, hogy az üzenetet érdemben megválaszolhassuk. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Képzésre történő jelentkezés
A képzésekre történő jelentkezéssel az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, születési név, hely, dátum, anyja neve, állampolgárság, lakcím, költségviselői és számlázási adatok, e-mail, telefonszám.
Az adatkezelés célja a megfelelő adminisztráció és a jelentkezés alapú szerződés elkészítése és nyilvántartása, a szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése, kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Külső forrásból származó adatok
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak, amikre nincs rálátásunk. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Előfordulhat, hogy ezek a honlapok adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.
Rálátásunk és beavatkozási lehetőségünk nincs ezekre a külső adatkezelésekre és az általuk gyűjtött adatokat sem látjuk, de amennyiben tudomásunkra jut, hogy a külső szolgáltatónál az adatokat szabálytalanul kezelik, a beágyazott tartalmakat azonnal töröljük.

Sütik: erre a linkre kattintva érhető el

Írásbeli kérésre bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról. Szintén írásban kérhető a tárolt adatok, módosítása és törlése az alábbi elérhetőségen: info@kidsskills.hu
A hozzánk érkező kérésekre rövid időn belül, de mindenképp a törvényi egy hónapos határidő előtt írásban válaszolunk az intézkedés részleteinek közlésével.
Esetlegesen előforduló adatvédelmi incidens (a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve magas kockázattal járó esemény) esetén, az Adatkezelő azonnal intézkedik a jogsértés megszüntetéséről és indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet és a hatóságot az adatvédelmi az esemény bekövetkezéséről, az érintettek köréről és megtett intézkedésekről.
Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a NAIH-nál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelési tájékoztató a Jogi Nyilatkozattal együtt érvényes.